Your Position: 首页 » Home Page » Corporate &Alumni » Corporate and Alumni Sponsorship

Corporate &Alumni

Corporate and Alumni sponsorship and scholarships

Name of Donation Project Donor
Alumni Foundation Alumni
BNU MBA Foundation Jin Wei  /  Li Jingfeng  /  Qi Bingtang  /  Zhao Chengsong
Bejing Tian'an Technology Innovation Real Estate Co., Ltd.
Fotile Scholarship Mao Lixiang
Qun Ying Scholarship Wang Qunying
Sunshine Grant Program Zhu Song, Li Na
Tao Dayong Foundation Shen Gaohua,Yin Dengcheng
Tian Ze Scholarship Yu Nianchu
Year 84 Senior Student Grant Program Alumni Year 1984